Czym jest Actimentia?

Actimentia jest projektem Erasmus+ mającym na celu promocję aktywności fizycznej wśród osób z łagodną demencją poprzez darmowy program aktywności fizycznej online.

Jak stworzyliśmy wirtualne ćwiczenia dla platformy „actimentia.org”

REZULTATY INTELEKTUALNE

Prace nad Actimentia zostaną podzielone na 5 głównych Rezultatów Intelektualnych, wraz z szczegółowymi działaniami:

IO1 – Badanie podstawowe oraz wpływ aktywności fizycznej na osoby chorujące na demencję

Zakres badań podstawowych obejmuje zdefiniowanie priorytetów edukacyjnych i szkoleniowych dla studiów przypadków w projekcie. Celem jest wybór odpowiednich form aktywności fizycznej oraz sposobów zastosowania ich podczas opieki domowej i społecznej. Powinny być oparte o skrupulatne badania ukierunkowane na osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów w zakresie korzyści fizycznych, umysłowych i społecznych dla osób chorujących na demencję oraz dla ich opiekunów.

Na zakończenie badania ewaluacyjnego opracowany zostanie przewodnik podsumowujący strategię szkoleniową oraz definiujący elementy merytoryczne szkoleń.

IO2 – Opracowanie treści edukacyjnych i szkoleniowych Actimentia

Bazując na rezultatach IO1, opracowanie treści ma na celu zapewnienie kompletnego i ugruntowanego materiału szkoleniowego dla opiekunów formalnych/nieformalnych.

1. Plan pedagogiczny

Cele planu pedagogicznego jest określenie poszczególnych modułów szkoleniowych oraz metod, które zostaną wykorzystane podczas szkolenia opiekunów formalnych/nieformalnych w zakresie ćwiczeń fizycznych.

2. Opracowanie treści szkoleniowych

Opracowanie treści w ramach projektu ACTIMENTIA polegać będzie na rozwinięciu podstawowych umiejętności w zakresie ćwiczeń i aktywności fizycznej, tak aby mogli korzystać z nich regularnie podczas opieki – w celu zachowania dobrego samopoczucia swoich beneficjentów, a także dla siebie – by uniknąć nadmiernego stresu i wypalenia.

Podstawową cechą tych kursów ma być łatwość ich realizacji, zarówno dla opiekunów, jak i dla osób starszych; w domu, jak i w szerszym gronie społecznym.
Struktura treści szkoleniowych opierać będzie się na trzech Ścieżkach Nauczania (ŚN), które realizowane będą poprzez platformę e-learningową oraz narzędzia. Czwarta, odrębna ścieżka nauczania dedykowana będzie uczeniu się poprzez doświadczenie, w ramach której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć pozyskaną wiedzę.

IO3 – Opracowanie platformy ACTIMENTIA

Platforma e-learningowa Actimentia będzie otwartym środowiskiem edukacyjnym, oferującym moduły e-learningu dostosowane do wykorzystania przez wszystkich opiekunów formalnych i nieformalnych, a także przez podmioty świadczące usługi edukacji przez całe życie, pomocy społecznej oraz interesariuszy z zakresu opieki nad osobami z demencją, organizacji i społeczności opieki dla osób starszych. Platforma zostanie wdrożona zgodnie z podejściem otwartej architektury, umożliwiając tym samym rozszerzalność o nowe funkcje, łatwość dostępu oraz ciągłą adaptację do nowych materiałów szkoleniowych.

Poza głównymi sekcjami dedykowanymi materiałom szkoleniowym, zawierać będzie także:

  • Zestaw filmów szkoleniowych opracowanych przez ekspertów partnerów projektu, na temat aktywności fizycznej i ćwiczeń w różnych sytuacjach, wraz z poradami i wskazówkami na temat realizacji materiału szkoleniowego.
    Interaktywną grę (aplikacja Exergame)
    Wirtualną społeczność praktyków w formie aplikacji, umożliwiającą wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczącymi się.

IO4 – Pilotaż i walidacja

Głównym celem tego rezultatu jest przetestowanie ogólnego zakresu Programu i weryfikacja czy poprawne wyniki wewnątrz projektu zaspokajają potrzeby odbiorców końcowych.

Pilotaż odbędzie się w “rzeczywistych” warunkach partnerów pilotażu, pod nadzorem ekspertów szkoleniowych każdego z partnerów.

IO5 – Wytyczne i rekomendacje – Certyfikacja

Głównym celem tego rezultatu intelektualnego jest realizacja pewnych działań, które spowodują, że ACTIMENTIA stanie się platformą użyteczną jako narzędzie szkoleniowe dla osób zawodowo zajmujących się opieką społeczną, a także dla osobistego użytku zainteresowanych osób.

Równocześnie, dla całego kursu szkoleniowego zaplanowany zostanie proces certyfikacji, jako wartościowe narzędzie dla walidacji platformy poprzez ustanowione krajowe kanały edukacji i szkoleń.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE UE

Projekt realizowany ze wsparciem programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej strony internetowej nie stanowi udzielenia poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Numer Referencyjny Projektu: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Obserwuj nas