ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЕКТ ACTIMENTIA

Проект ACTIMENTIA е разработен съвместно от следните организации

Институт по спортни науки към Университет Мюнстер, (Германия), координатор
BFI Oberösterreich (Австрия)

Сдружение Поколения (България)

Сдружение Поколения – организация за обучение на възрастни със седалище в София. Поколения работи с хора от различни възрасти, но нашата основна целева група са хора на възаст 50+.
Усилията и дейностите ни са насочени към изграждане на социални мостове чрез интергенеративни практики, разнообразие от теми, отнасящи се до адаптирането на работното място – разработване и реализиране на тренинги за меки умения, вкл. управрение на различността, постигане на баланс работа-личен живот и съвместимост на рбота и полагане на грижи. Ние се стремим да подпомагаме управлението на различността в светлината на демографските и социални промени. През последните 10 години се участвали в множество европейски проекти в областта на социалните и здравни грижи.

CONTACT
Website: http://www.generations-bg.eu
E-mail: generationsbg@gmail.com

Зинман Колидж за физическо образование и спортни науки към университет Уингейт (Израел)

PLinEU (Полша)

Interactive 4D (France)

От 2010 г. Interactive 4D проектира и разработва сериозни игри и инструменти за електронно обучение, за да отговори на нарастващите нужди в областта на:

  • Професионално обучение: учебни игри, LMS платформи и модули за електронно обучение.
  • Интелигентни градове и интелигентни територии, които искат да популяризират своето културно и природно наследство и да повишат осведомеността на гражданите по въпросите на околната среда и сигурността.
  • Електронно здравеопазване (инструменти за здравна оценка, телемедицина, здравно образование на пациентите, обучение на здравни специалисти).

В проекта Actimentia, INTERACTIVE 4D отговаря за проектирането и разработването на онлайн платформа за електронно обучение, която включва програма за физически упражнения, базирана на видеоклипове, създадени от консорциума.
Interactive 4D отговаря и за дизайна на сайта и периодичните му актуализации.

CONTACT
Website: http://www.interactive4d.com 
E-mail : a.lacapelle@interactive4d.com 

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Германия)
Frodizo (Гърция)
Egrepa – European Group for Research into Elderly and Physical Activity
Associated partner

EGREPA е европейска група за проучвания на физическа активност за хора в напреднала възраст. Проучванията на физическа активност за хора в напреднала възраст е област, която се разраства бързо. Европейската група за проучвания на физичесса активност за хора в напреднала възраст беше създадена по време на Третата международна конференция за физическа активност, остаряване и спорт, състояла се през 1992 г. в Университета на Ийваская, Финландия. На тази среща беше направена констатацията, че има необходимост от Европейска международна научна организация, която би следвало да се занимава с проблеми от този род. От този момент нататък EGREPA организира и сътрудничи на редица събития, целящи достигане целите, поставени при освноваването й.

CONTACT
Website: http://www.egrepa.org
E-mail: neyael@wincol.ac.il

EU Disclaimer

С подкрепата на програма ЕРАЗМУС+.
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект №: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Следвайте ни