Τι είναι Actimentia;

Το Actimentia είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που έχει ως στόχο την προώθηση της σωματικής άσκησης σε άτομα με ήπια άνοια μέσω ενός δωρεάν ηλεκτρονικού προγράμματος μάθησης πάνω στη φυσική δραστηριότητα.

Πώς δημιουργήσαμε τις εικονικές ασκήσεις για την πλατφόρμα “actimentia.org”

Πνευματικά παράγωγα

Η ανάπτυξη του ACTIMENTIA θα διαχωριστεί σε 5 κύρια πναυματικά παράγωγα με ειδικές δραστηριότητες και αναθέσεις:

ΙΟ-1 Βασική μελέτη και αντίκτυπος της φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς με άνοια

Ο σκοπός της βασικής μελέτης είναι ο καθορισμός των προτεραιοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις περιπτωσιολογικές μελέτες του έργου. Ο στόχος είναι να επιλεγούν οι σωστές μορφές σωματικής άσκησης και οι τρόποι εφαρμογής τους στην οικιακή και κοινοτική φροντίδα. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να βασίζεται σε μια σχολαστική έρευνα προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τα σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά οφέλη για τους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους.

Στο τέλος αυτής της μελέτης αξιολόγησης θα προετοιμαστεί ένας οδηγός για να συνοψίσει τη στρατηγική κατάρτισης και να καθορίσει τα στοιχεία περιεχομένου της κατάρτισης.

ΙΟ-2 Ανάπτυξη του ACTIMENTIA περιεχομένου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Με βάση τα αποτελέσματα του IO1, η ανάπτυξη του περιεχομένου έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλήρες και καλά εδραιωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους τυπικούς / άτυπους φροντιστές.

1. Παιδαγωγικό πλάνο

Το Παιδαγωγικό πλάνο αποσκοπεί στον καθορισμό των διαφορετικών ενοτήτων και μεθόδων κατάρτισης που θα συνδυαστούν για την εκπαίδευση των τυπικών / άτυπων φροντιστών στη φυσική άσκηση.

2. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η ανάπτυξη του περιεχομένου του έργου ACTIMENTIA στοχεύει να αναπτύξει βασικές δεξιότητες πάνω στη φυσική άσκηση και δραστηριότητα των τυπικών / άτυπων φροντιστών ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τακτικά, κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους, για τη διατήρηση της ευζωίας των επωφελουμένων τους, και για την αποφυγή υπερβολικής καταπόνησης και καψίματος για τους ίδιους.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των μαθημάτων είναι ότι θα είναι απλά στην εκτέλεση, τόσο για τους φροντιστές όσο και για τους ηλικιωμένους, στο σπίτι ή στο περιβάλλον της κοινότητας.Η δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά μονοπάτια (ΕΜ) που θα αποδοθούν μέσω της πλατφόρμας και των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και ένα τέταρτο χωριστό μονοπάτι μάθησης αφιερωμένο στην βιωματική μάθηση όπου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους.

ΙΟ-3 Ανάπτυξη τηε πλατφόρμας ACTIMENTIA

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Actimentia θα είναι ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα προσφέρει ηλεκτρονικά μαθήματα προσαρμοσμένα για χρήση σε όλους τους τυπικούς και άτυπους φροντιστές και τους σχετικούς φορείς παροχής διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, φορείς κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας άνοιας, οργανώσεις φροντίδας ηλικιωμένων και στις κοινότητες. Θα εφαρμοστεί σύμφωνα με μια προσέγγιση ανοικτής αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει την επεκτασιμότητα, την ευκολία πρόσβασης και τη συνεχή προσαρμογή σε νέο διδακτικό υλικό.

Η πλατφόρμα εκτός από τα βασικά τμήματα αφιερωμένα στο εκπαιδευτικό υλικο θα περιέχει επίσης:

Μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο που θα δημιουργήθούν από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του έργου στη φυσική άσκηση και την άσκηση σε διάφορες καταστάσεις με συμβουλές για το πώς να εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό υλικό. Ένα διαδραστικό “σοβαρό” παιχνίδι (εφαρμογή Exergame). Μια πρακτική εφαρμογή εικονικής κοινότητας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μαθητών.

ΙΟ-4 Πιλοτικές δοκιμές και επικύρωση

Ο κύριος σκοπός αυτού του παράγωγου είναι να δοκιμάσει τη συνολική δομή του έργου και να επαληθεύσει εάν έγκυρα αποτελέσματα στο πλαίσιο του έργου καλύπτουν τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Η πιλοτικές δοκιμές θα λάβουν χώρα σε πραγματικές συνθήκες στουε εταίρους που έχουν πιλοτικές δοκιμές, υπό την επίβλεχη των ειδικών εκπαιδευτών του κάθε εταίρου.

ΙΟ-5 Οδηγίες και συστάσεις – Πιατοποίηση

Ο κύριος στόχος αυτού του πνευματικού παράγωγου είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα παγιώσουν την πλατφόρμα ACTIMENTIA ως χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες της κοινωνικής φροντίδας και για την προσωπική χρήση των ενδιαφερομένων μαθητών.

Παράλληλα, μια πιστοποίηση για το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σχεδιαστεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την επικύρωση της πλατφόρμας μέσω των καθιερωμένων εθνικών καναλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

EU Disclaimer

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.Αναφορά έργου: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Ακολουθησε μας